БългарскиEnglish
Get Adobe Flash player

СГЦ предлага широк обхват от услуги, базирани на високо технологично оборудване и квалифициран персонал.

Високотехнологични анализи:

Технологии

 • Геномика (секвениране, ДНК маркери като простите секвенционни повтори, анализ на единични нуклеотидни, полиморфизми, фрагментен анализ, профил на ескпресия на кДНК, генотипиране);

 • Метаболомика (ГХ/МС – газова хромагография/мас спектрометрия, ГХ/МС/МС , ВЕТХ - високо ефективна течна


хроматография, ЯМР (ядрено магнитен резонанс в колаборация). Метаболити, които могат да бъдат анализирани – флавоноиди, фенилпропаноиди, стероли, каротеноиди, мастни киселини, свободни аминокиселини и малки пептиди, терпени и др.

 • Биоинформатика - биоинформатични клъстери, достъп до локални гридове и супер компютри, дистанционно ползване на биоинформатични ресурси, мрежа от колаборатори в европейски и световни биоинформатични центрове.


  • Области на приложение

  • ДНК идентификация на култури и породи за произход и чистота;

  • Диагностика и оценка на генетичния и фитосанитарен статус на растения и семена за производителите на семена и разсад;

  • Защита на интелектуалната собственост върху различни биопродукти на метаболомно и ДНК ниво;

 • Детекция на генетично модифицирани организми;

 • Аналитичен контрол върху качествата и безопасността на различни растителни и животински продукти, базирано на ДНК и метаболомен анализ.


 • Създаване на нови продукти на базата на Технологични платформи

  Технологичните платформи (консорциуми, Фиг. 3 – базирана на примера на гроздовия сорт и виното Мавруд) ще бъдат създавани на основата на интеграцията между различните дисциплини, частния и държавния сектор, както и на партньорството с неправителствени организации.

   

  Фиг. 3 Технологична платформа, отнасяща се за винения сорт грозде и виното Мавруд (пример за консорциум)

  Интелектуална собственост
  Целта е новосъздадените продукти да достигнат стадий на прототип, който като търговска новост („ноу-хау”, патент, търговска марка и др.) да послужи като база за създаването на стартиращи високотехнологични фирми (Фиг. 2).
  Интелектуалната собственост върху иновативните продукти има различни параметри, които се определят от:

  • размера на финансовото участие;

  • степента на постигнатото „ноу хау” от всеки един партньор преди или по време на проекта.

  Важна стъпка е постигането на съгласие между партньорите преди да започне да се реализира технологичната платформа. СГЦ може да играе основна роля в този процес.