БългарскиEnglish
Get Adobe Flash player
There are no translations available.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА ПО РЕДА НА ЧЛ.14, АЛ.4, Т.2 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СЪРВЪРИ И УСТРОЙСТВА ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ОФИС ЗА ТРАНСФЕР НА ТЕХНОЛОГИИ ЗА ЗДРАВЕТО И ЕКОЛОГИЯТА КЪМ СЪВМЕСТЕН ГЕНОМЕН ЦЕНТЪР ЕООД” ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Съвместен геномен център ЕООД, бул. "Драган Цанков" № 8, ет.4, За: акад. Атанас Атанасов, Весела Петкова, България 1164, София, Тел.: 02 8167334, E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Факс: 02 8167334 Място/места за контакт: Съвместен геномен център ЕООД,бул. "Драган Цанков" № 8, ет.4, Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.jgc-bg.org Адрес на профила на купувача: www.jgc-bg.org ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: Доставки КРАТКО ОПИСАНИЕ: „Доставка и монтаж на сървъри и устройства за съхранение на информация за нуждите на офис за трансфер на технологии за здравето и екологията към Съвместен геномен център ЕООД” Поръчката не е разделена на обособени позиции. Доставката е комплексна и участникът трябва да предложи всички продукти. КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 48800000 Описание: Информационни системи и сървъри КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ: Съгласно техническо задание, публикувано на официалния сайт на Възложителя: www.jgc-bg.org Прогнозната (максималната) стойност на поръчката е 22 600 лева без ДДС. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 22600 BGN МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: Съвместен геномен център ЕООД, гр. София, бул. Драган Цанков № 8, ет.4 NUTS: BG411 ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 1. Изисквания при изпълнението на поръчката: 1.1.1 Обхват на изпълнението: От ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на конкретната доставка се очаква да се извърши следните основни дейности:-доставка,-монтаж,-гаранционна поддръжка;1.1.2. Срок на изпълнение на поръчката: доставката и монтажа на предлаганите продукти, трябва да бъде извършена в срок до 30 дни, считано от датата на подписване на договора за възлагане на обществена поръчка.1.1.3. Място на изпълнение: „СЪВМЕСТЕН ГЕНОМЕН ЦЕНТЪР” ЕООД, гр. София, бул. "Драган Цанков" № 8, ет.4; 1.2 Изисквания към участниците: 1.2.1. До участие в процедурата се допускат български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техните обединения. По отношение на участниците да не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, т.2 и т.3, ал.2, т.1, т.2, т.3, т.4, т.5 и ал. 5 от ЗОП. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискването се отнася за всеки от участниците в обединението. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, изискването се отнася за всеки от тях.1.2.2. Задължително е участникът да предложи всички продукти. 1.2.3. Участниците следва да предлагат продукти, които са нови и неупотребявани. Не са демопродукти, не са демонстрационни, не са били ползвани за мостри и не са рециклирани.1.2.4. Участниците трябва да предлагат продукти, които покриват минималните изисквания на техническото задание;1.2.5. Участник не може да подава оферта, чиято стойност надвишава прогнозната (максималната) стойност на обществената поръчка.1.3. Изискванията към икономическото и финансово състояние на участниците: Участникът трябва да има оборот от доставки, сходни с предмета на поръчката, общо за предходните 3 (три) счетоводно приключени години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, в размер на минимум 45 200 лева (минимално изискуем оборот); 1.4. Изисквания за технически възможности и квалификация на участниците.1.4.1 Общо за последните три години предхождащи крайния срок за подаване на оферти, участникът трябва да е изпълнил най-малко един договор със сходен предмет на настоящата поръчка, придружен с препоръка за добро изпълнение.1.4.2 Участникът да има договор или друг оторизиращ документ, издаден от производителя на техниката, ако участникът не е неин производител, доказващ правото му да извършва гаранционна поддръжка и сервиз на техниката, предмет на настоящата поръчка. Участникът може да предложи гаранционно и сервизно обслужване от друга фирма/и, която е оторизирана за извършване на гаранционна поддръжка на предложената техника, като приложи нейния договор или друг оторизиращ документ, издаден от производителя на техниката за извършване на сервизно обслужване и декларация от фирмата, явяваща се оторизиран сервиз, че е съгласна да осъществява гаранционната поддръжка за срока на предложената от участника гаранция. КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: Икономически най-изгодна оферта ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ: Класирането на допуснатите до участие оферти по обекта на процедурата се извършва по критерий "Икономически най-изгодна оферта". Офертата се оценява по следната формула: КО = ЦО+СГО КО – комплексна оценка на офертата на УЧАСТНИКА – до 100 т. , където: 1. ЦО – предлагана цена – до 80 т. Оценяването по този критерии се извършва по следната формула : минимална оферирана цена ЦО = 80 х ------------------------------------------- конкретната оферирана цена 2. СГО – срок на гаранционно обслужване - до 20 т. Оценява се по формулата: СГОпр. СГО = 20х ---------------- СГО макс Където: СГО – срок на гаранционно обслужване; СГО пр. – предложен срок на гаранционно обслужване от съответния участник; СГО макс – най-дългия гаранционен срок предложен от участник в процедурата Предложените от участника гаранционни срокове на оборудването се събират и от тях се образува средна аритметична, която подлежи на оценка и се приема за „срок на гаранционно обслужване, предложен от участника”. СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 11/01/2013 16:00 ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: ДА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: 1.В офертата трябва да бъдат включени:1.1.Списък на документите.1.2.Оферта за участие;1.3.Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец. Участник физическо лице, представя заверено копие на документа си за самоличност.Ако участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, представя документ за регистрация, съгласно националното му законодателство придружен с официален превод на български език.1.4.Изрично пълномощно, ако офертата се подава от пълномощник.1.5.Договор (споразумение) за създаване на обединение, което следва да отговаря на изискванията в документацията, ако участникът е обединение, което не е юридическо лице.1.6.Декларации по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП.1.7.Счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите за всяка от последните 3 счетоводно приключени години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която е установен.Когато участникът е представил ЕИК, и изискваните по тази точка документи са публикувани в Търговския регистър, той може да посочи това обстоятелство и да не ги представя.1.8.Декларация, съдържаща информация за оборота от доставки,сходни с предмета на обществената поръчка, за предходните 3 счетоводно приключени години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си.1.9.Декларация, съдържаща списък на договорите за доставка и монтаж на продукти, сходни с предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнени от него през последните три години предхождащи крайния срок за подаване на оферти. Към списъка трябва да приложи минимум една издадена от Възложител препоръка за добро изпълнение на посочен в списъка договор.1.10.Декларация от участника по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП.1.11.Декларация за съгласие за участие като подизпълнител.В случай на участие на подизпълнител/и, всеки от тях трябва освен писмено да декларира своето съгласие за участие в изпълнението и да представи документите по т. 1.3, 1.6, 1.7., 1.8 и 1.9.; 1.12.Документ, удостоверяващ, че участникът е оторизиран от производителя сервиз на предлаганата техника или съответно декларация от фирма оторизиран сервиз, че е съгласна да осъществява гаранционната поддръжка на техниката за срока на предложената от участника гаранция и нейният оторизиращ документ, издаден от производителя на техниката за извършване на сервизно обслужване. 1.13. СЕ декларация за съответствие на предлаганите продукти.1.14. Проект на договор;1.15. Техническо предложение за изпълнение на поръчката.Към техническото предложение се прилагат нагледни материали (брошури) на предлаганите продукти, включващи кратко описание на основните технически характеристики, заложени в техническото задание1.16.Ценово предложение за изпълнение на поръчката.Задължително е да се ползват утвърдените образци.2.Срок на валидност на офертата:Не по-кратък от 90 дни, считано от крайния срок за подаване на оферти.Офертите на участниците ще се приемат до 16:00 часа на 11.01.2013г. в администрацията на „СЪВМЕСТЕН ГЕНОМЕН ЦЕНТЪР” ЕООД, ет.4, бул. "Драган Цанков" №8, гр.София 1164. До изтичане на крайния срок, офертите се подават всеки работен ден от 09:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа.Възложителят предоставя достъп по електронен път до цялата документация и образците към нея. Документите са публикувани на интернет адреса на Възложителя www.jgc-bg.org СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 11/01/2013