БългарскиEnglish
Get Adobe Flash player

postheadericon

Първостепенна цел за Съвместния геномен център е увеличаването на конкурентоспособността на българската биоикономика чрез създаването на стратегически център от ключово значение, който да осигури на българските университети, на научните работници и на малките и средни предприятия достъп до модерна апаратура, „ноу хау”, прилагането на мултидисциплинарен подход и съвременни експериментални методи, както и висококвалифициран персонал за създаването на продукти с голяма добавена стойност като се следват принципите на ЕС за комплементарност и синергизъм и по този начин се избягва фрагментирането на национално и международно ниво.

    СГЦ е нова иновационна структура която има за цел да покаже как съвременните научните познания и опит могат да посрещнат изискванията на индустрията. СГЦ ще служи като модел за публично-частно партниране, което би могло да се окаже добра основа за развитието на биоикономиката в страната.

    Ключовите сфери на интерес за СГЦ са: селско и горско стопанство, животновъдство, рибовъдство, екология; хранителна промишленост; фармацевтична и козметична промишленост. СГЦ предлага услуги в областта на областта на геномиката (ДНК секвениране, ДНК фрагментен анализ, генетичен анализ посредством секвениране в реално време на PCR продукти - пиросеквениране, анализ за присъствие на генетично модифицирани организми); метаболомиката (качествен и количествен метаболитен анализ по познати методи и разработва нови методи посредством газов хроматограф с масселективен детектор - троен квадрупол - Agilent Technologies 7000A); консултантски услуги; обучение, високоавтоматизирани оранжерии, растежни камери и други.