БългарскиEnglish
Get Adobe Flash player

postheadericon

В началото на 21-ви век биотехнологиите достигнаха своя висок етап на развитие – т.нар. системен биологичен подход или  –омикс технологии. Това технологично развитие позволява на учените да изследват едновременно функциите на стотици гени, целият набор от протеини и нискомолекулни метаболити, както и взаимодействието между тях в различни организми. Появиха се нови научни направления - геномика, протеомика, метаболомика или най-общо -омика, а биоинформатиката се явява свързващо звено между тях (Фиг. 1). Този подход е известен като интегрална системна биология. Това ще позволи да се разберат не само разликите между микроорганизмите, растенията, животните и хората, но също така ще даде възможност да се използва техния потенциал за развитието на биоикономиката, базирана на натрупаните научни познания.

 

Фиг. 1 Подход на системната биология

 

След като прие стратегията за развитие на Европа в областта на природните науки и биотехнологиите за периода 2002-2010, Европейската комисия предрече, че секторът ще стане „Най - конкурентната и динамична биоикономика в света, базирана на познанието, способна на устойчив растеж с повече и по-добре платени работни места”.

През 2002 г. стартира проектът на Европейската изследователска мрежа (ERA NET) с цел да предотврати фрагментирането на европейската наука и да избегне дублирането на изследователските програми в различните страни, членки на ЕС. България се присъедини към този проект в областта на генетиката през 2007 г.

Съгласно Лисабонската конвенция биологичните науки ще играят ключова роля в подпомагането на Европа при развитието на конкурентно познание.