БългарскиEnglish
Get Adobe Flash player

ОТЧЕТ

по договор към Проект BG051PO001-3307-0002 ‘’Студентски практики’’,

осъществяван с финансовата подкрепа на оперативна програма ’’Развитие на човешките ресурси’’, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

 

По програмата за студентска практика, предложена от Съвместния геномен център на тема ’’Геномика – същност и приложение’’включва следните раздели: Геномика –роля и място в науката и практиката, Основни биохимични и молекулярнобиологични процеси, Основни методи в молекулярно-биологичните процеси,  Метагеномика, Генетично инженерство, Метаболомика, Биологично активни вещества, Подготовка на предложение за финансиране на научен проект в областта на геномиката.

Бе сформирана група от студенти от ХТМУ София и МГУ София. Групата се състоеше от 16 души, като основната част от тях бяха предложени от своите преподаватели въз основа на впечатленията от тяхното участието в учебния процес и проявения интерес към усвояване на нови знания и умения, както и за разширяване на областта на интреси. Приложен е списък с имената на студентите. Програмата за практиката на тема ’’Геномика – същност и приложение’’ бе подготвена, съгласно изискванията на проекта с продължителност 240 часа, включващи въвеждащи теоретични лекции и практически занятия, пряко свързани с тематиката на практиката. Приложена е програмата за практиката. Занятията бяха проведени в основната си част в лабораторията на СГЦ и малка част в АгроБиоИнститут.

Въвеждането в теоретичните основи на темата бе осъществено с помощта на водещи специалисти по темата  акад. А. Атанасов, доц. И. Панчев, доц. Н. Христов, проф. И. Атанасов, доц. К. Русанов, проф. С. Берков, доц. Е. Маринова, доц. Е. Тодоровска, гл.асистент Г. Раклеова. Ментор на студентската практика бе д-р А.Бакалова. Академични наставници на студентите бяха гл.асистент д-р Д. Цекова от ХТМУ и гл.асистент д-р С. Браткова от МГУ.

Студентите се включиха с желание и интерес в провежданите занятията. Въпреки известни трудности, свързани с определяне времето за занятия поради значителната заетост на студентите при провеждане на занятията по основната учебна програма, като цяло участието беше добро и обучението протече успешно. Някои от тях проявиха много сериозен интерес към занятията, което е указание за ползата от провеждането на практиката.

Контактите с тях бяха осъществявани както on line, така и непосредствено и не се стигна до някакви проблеми. Връзките с академичните наставници също бяха осъществявани безпроблемно и при нужда те се включваха, за да се разрешат възникналите проблеми.

Отчитането на проведените занятия бе извършено съгласно изискванията по проекта за отчитане на всеки месец от студентската практика, съответно за месеците март, април, май и юни. Финалните отчети за проведената практика бяха предадени в срок на отговорниците от съответните Университети.

Студентската практика на тема ’’Геномика-същност и приложение’’ бе проведена успешно.

 

Юли 2014

София